Informace pořadatelům turnajů – COVID 19

Blíží se podzimní turnaje, proto za STK ČBaS připomínáme a zasíláme aktualizované informace pořadatelům turnajů – COVID 19:

Z mimořádného opatření vyplývá pro organizátora zejména povinnost před zahájením účasti na turnaji kontrolovat splnění podmínek dle bodu I/16 opatření a osobám účastnícím se turnaje se nařizuje splnění podmínek organizátorovi prokázat – to znamená, že organizátorovi účastník předloží příslušný dokument k nahlédnutí, rozhodně není právem ani povinností organizátora potvrzení o absolvování testu, certifikát o očkování, certifikát o prodělané nemoci apod. či jejich kopie shromažďovat a uchovávat.

Povinností organizátora ovšem je vést evidenci osob účastnících se turnaje pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví. Vzor evidenčního listu v příloze 1. Vzor byl připraven především ve vztahu k turnajům mládeže, kde jsou děti doprovázeny trenéry a případně rodiči. Evidenci účastníků turnaje dospělých přihlašovaných prostřednictvím IS ČBaS lze případně zajistit prostřednictvím tisku či uložení startovní listiny. 

Přímo do propozic, či do poznámky k turnaji Vám navrhujeme uvádět například tuto formulaci, možnost zajištění sebetestování ze strany organizátora přitom ponecháváme na Vašem uvážení (souvisí s tím však samozřejmě zvýšené náklady a proto tuto možnost nepředpokládáme):

„Pozor! Na turnaj se vztahují omezení v souladu s platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR ke dni konání turnaje.

Ve stejný čas je možná přítomnost nejvýše 1000 osob při dodržení podmínek stanovených mimořádným opatřením, po celou dobu akce platí povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest. Prosíme všechny účastníky turnaje, aby dodržovali platná mimořádná opatření a bezvýhradně se řídili pokyny pořadatele.

Organizátor není povinen zajišťovat sebetestování.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dostupná zde:

Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz)

Ke každému turnaji zařazenému do GP přiřadíme v systému přílohu Prohlášení účastníka turnaje v badmintonu organizovaného ČBaS (příloha 2).